Инвестиционо одрзавање

Радови на инвестиционом одржавању стамбених и пословних објеката обухватају реконструкције, поправке и замену: 

• Конструктивних елемената зграде; 

• Кровног покривача и других елемената крова (димањаци, громобранске инсталације,...); • Хоризонталне и вертикалне хидроизолације; 

• Олука и других елемената за одвод воде са крова; 

• Водоводне и канализационе мреже од приклјучка на градску водоводну и канализациону мрежу (или другог изливног места) до приклјучка на санитарни уређај; 

• Електроинсталације зграде (од главне разводне табле до разводне табле у стану); • Гасних инсталација, инсталација централног грејања, грејних тела и др; 

• Пумпних постројења и инсталација за снабдевање зграде водом; 

• Пумпних постројења и инсталација за отпадне воде; 

• Лифтова са припадајућим деловима; 

• Фасаде и других сполјних делова зграде; 

• Тротоара око зграде; 

• Подова, зидова, плафона, ограда, санитарија, столарије у заједничким деловима зграде; 

• Интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја, уређаја за нужно осветлјење, уређаја за узбуњивање, уређаја за заштиту од пожара и др. 

Радови на инвестиционом одржавању стана односе се на све радове у стану који имају утицај на употреблјивост и сигурност осталих делова зграде и обухватају реконструкције, поправке и замену: 

• Гасних инсталација, инсталација централног грејања и грејних тела у стану; 

• Инсталација и уређаја за централно грејање воде у стану; 

• Инсталација водовода и канализације у стану; 

• Електроинсталација; 

• Телефонских инсталација.