Редовно одржавање

1) Прима долазеће позиве са терена и врши њихово селектирање; 

2) Води евиденцију о примљеним позивима: времену позива, лицу које се обратило центру, врсти проблема; 

3) Обавештава пословођу у зависности од врсте интервенције када се ради о редовном или текућем одржавању писменим путем 

4) Обавештава дежурну службу усмено или телефоном када се ради о хитној интервенцији, издаје радни налог и путни налог дежурној служби по утврђеној процедури; 

5) Води евиденцију о извршеним пословима на терену и доставља их пословођи (радни налози, налози за поправку, путни налози); 

6) Сачињава недељни извештај о свим активностима цалл центра (свим позивима, одласцима, доласцима екипа по радни и путним налозима); 

7) Ради нон-стоп од 0-24; 

8) Правна помоћ и административне услуге. 

9) Уколико је наплативост објекта годишње, преко 90% предвиђене су повластице. 

10) У оквиру паушалног износа за редовно одржавање укључене су поправке без надокнаде за рад и бонус за мање вредности материјала.