Investiciono odrzavanje

Radovi na investicionom održavanju stambenih i poslovnih objekata obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamenu: 

• Konstruktivnih elemenata zgrade; 

• Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimanjaci, gromobranske instalacije,...); • Horizontalne i vertikalne hidroizolacije; 

• Oluka i drugih elemenata za odvod vode sa krova; 

• Vodovodne i kanalizacione mreže od priklјučka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu (ili drugog izlivnog mesta) do priklјučka na sanitarni uređaj; 

• Elektroinstalacije zgrade (od glavne razvodne table do razvodne table u stanu); • Gasnih instalacija, instalacija centralnog grejanja, grejnih tela i dr; 

• Pumpnih postrojenja i instalacija za snabdevanje zgrade vodom; • Pumpnih postrojenja i instalacija za otpadne vode; 

• Liftova sa pripadajućim delovima; 

• Fasade i drugih spolјnih delova zgrade; 

• Trotoara oko zgrade; 

• Podova, zidova, plafona, ograda, sanitarija, stolarije u zajedničkim delovima zgrade; 

• Interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja, uređaja za nužno osvetlјenje, uređaja za uzbunjivanje, uređaja za zaštitu od požara i dr. 

Radovi na investicionom održavanju stana odnose se na sve radove u stanu koji imaju uticaj na upotreblјivost i sigurnost ostalih delova zgrade i obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamenu: 

• Gasnih instalacija, instalacija centralnog grejanja i grejnih tela u stanu; 

• Instalacija i uređaja za centralno grejanje vode u stanu; 

• Instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu; 

• Elektroinstalacija;

• Telefonskih instalacija.